กราฟ เซซามิน กระดูกเสื่อม กราฟเปลี่ยบเทียบ เป็นผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ โดยได้แสดงให้เห็นว่า เซซามิน สามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน ที่เกิดจากการกระตุ้นด้วย IL-1 และยังสามารถทำให้กระดูกอ่อนคงอยู่ตามสภาพปกติได้ …. หมายเหตุ : สามารถตรวจพบปริมาณของเซซามินในผลิตภัณฑ์ aimmura sesamin
Scroll to Top